Klub Bezpiecznego Puchatka

W roku szkolnym 2012/2013 Pierwszoklasiści naszej szkoły przystąpili do programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”.

     Pierwszy rok w szkole jest ważnym czasem dla każdego dziecka. Wkracza ono w nową rzeczywistość, która wymaga od niego większej samodzielności i odpowiedzialności.

„Klub Bezpiecznego Puchatka” jest programem edukacyjnym skierowanym do dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczniów na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Mamy nadzieję, że uda nam się wspólnie wykonać kolejny, duży krok w kierunku zapewnienia naszym dzieciom bezpieczeństwa. Program edukacyjny ,,Klub Bezpiecznego Puchatka” będą w naszej szkole realizować uczniowie klasy I pod opieką wychowawcy: Mirosławy Maślanyk.

GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

 1. Wdrożenie dzieci w wieku wczesnoszkolnym do stosowania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach   życiowych.
 2. Kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia.
 3. Edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Zaznajomienie dzieci z różnymi typami zagrożeń, jakie mogą mieć do czynienia w codziennych sytuacjach życiowych.
 2.  Wskazywanie, jak unikać niebezpieczeństw na drodze, w domu i w szkole.
 3. Nauka właściwych zachowań w obliczu zagrożenia.
 4. Kształtowanie odpowiednich postaw w kontaktach z osobami obcymi.
 5. Zapoznanie z podstawowymi zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym.
 6. Kształtowanie postawy wzorowego pieszego, rowerzysty i pasażera.

 ZASADY PROGRAMU:

 1. Nauczyciele klas I realizują program poprzez przeprowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych.
 2. Po przeprowadzeniu zajęć, przekazują uczniom książeczki z grami i zabawami, które pomogą utrwalić zdobytą na zajęciach wiedzę na temat bezpiecznych zachowań uczniów.
 3. Uczniowie, wykonują zadania w domu, pod kierunkiem rodziców.
 4. Po rozwiązaniu wszystkich zadań, uczniowie przynoszą książeczki do klasy, co jest warunkiem zdobycia Dyplomu Klubu Bezpiecznego Puchatka.
 5. Na zebraniach z rodzicami, nauczyciel poinformuje o realizacji programu.
 6. W czasie realizacji programu odbędzie się spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Policji na temat zagrożeń podczas drogi do szkoły, w szkole, w domu.
 7. Wychowawcy w klasach przygotują gazetkę dotyczącą zadań realizowanych w ramach programu Klub Bezpiecznego Puchatka.
 8. Po realizacji programu, nauczyciele złożą sprawozdanie z przeprowadzonych działań.
 9. Po zakończeniu działań, szkoła nabywa prawo do posługiwania się Certyfikatem „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.