Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

w Szkole Podstawowej w Myśligoszczy

 1. Zbiory biblioteki stanowią własność szkoły.

 2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

 3. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.

 4. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

 5. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.

 6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

 7. Czytelnik ma obowiązek dbania o wypożyczone materiały.

 8. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.

 9. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

 10. Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych pozycji w określonym terminie.

 11. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego.

 12. Czytelnicy opuszczający szkołę: pracownicy i uczniowie zobowiązani są rozliczenia swoich kont czytelniczych poprzez zwrot wszystkich materiałów wypożyczonych z biblioteki.

 13. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami poprzez: lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze i plastyczne, spotkania z czytelnikami.

 14. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami i wychowawcami poprzez realizację edukacji czytelniczej i medialnej.

 15. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPNIANIA

PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ UCZNIOM

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYŚLIGOSZCZY

 1. Podręczniki do nauczania są własnością szkoły.

 2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki mające postać papierową.

 3. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

 4. W przypadku zniszczenia bądź zagubienia podręczników przez ucznia, dyrektor szkoły żąda od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupy podręczników.

 5. W przypadku zniszczenia bądź zagubienia podręczników przez ucznia, zanim zostanie zakupiony nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który znajduje się w szkolnej bibliotece.

 6. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wszystkich wypożyczonych podręczników.

 7. Pierwsze części podręczników uczniowie otrzymują na początku roku szkolnego. Bibliotekarz przekazuje zestawy podręczników uczniom. Wszystkie wypożyczane podręczniki są wpisane na konto biblioteczne każdego ucznia.

 8. O potrzebie wypożyczenia kolejnych części podręczników bibliotekarza informują wychowawcy klas.

 9. Uczniowie zobowiązani są do dbałości i poszanowania podręczników poprzez obłożenie w okładki, nie pisanie wewnątrz itp.

 10. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do zwrotu otrzymanych podręczników przed zakończeniem roku szkolnego w terminie wyznaczonym przez bibliotekę.

Dodaj komentarz