Regulamin dyżurów nauczycielskich

REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nauczyciele pełnią dyżury w czasie wszystkich przerw międzylekcyjnych, przed lekcjami od godziny przyjazdu pierwszego autobusu, podczas oczekiwania na autobus zgodnie z harmonogramem.

 2. Nauczyciele dyżurujący podczas przerw, na których wydawane są posiłki zobowiązani są do pełnienia dyżuru na jadalni.

 3. Dyżurujący nauczyciele odpowiadają w czasie dyżuru za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów na korytarzach, w sanitariatach i na jadalni oraz w pogodne dni na boisku szkolnym.

 4. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela dyżurującego przyjmuje również jego dyżury po odbytej lekcji. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, to dyrektor szkoły wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.

II. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA DYŻURUJĄCEGO

 1. Punktualnie rozpoczyna dyżur na wyznaczonym miejscu zgodnie z planem dyżurów nauczycielskich.

 2. Nauczyciel czynnie pełni dyżur, nie zajmuje się sprawami postronnymi.

 3. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez uczniów, a w szczególności:

  1. zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw w sanitariatach,

  2. nie dopuszcza do samowolnego opuszczania terenu szkoły,

  3. eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów,

  4. eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów,

  5. zabrania przebywania dzieci w klasie bez wyraźnej potrzeby i opieki innego nauczyciela,

  6. kontroluje zachowania uczniów w sanitariatach,

  7. dba o porządek w miejscu pełnienia dyżurów.

 4. Zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonym podczas dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego lub innych usterkach (uszkodzone punkty świetlne, urządzenia, itp.) zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz pracowników szkoły.

 5. W przypadku gdy dziecko ulegnie wypadkowi, nauczyciel dyżurny zobowiązany jest do:

  1. udzielenia pierwszej pomocy o ile istnieje taka konieczności,

  2. wezwania odpowiednich służb medycznych,

  3. powiadomienie dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku,

  4. zabezpieczenie miejsca wypadku.

 6. Informuje wychowawcę o niewłaściwym zachowaniu się uczniów w czasie przerw.

 7. Nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły podczas przerw.

 8. Nauczyciel nie opuszcza miejsca dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowaniu o tym fakcie dyrektora.

 9. Nauczyciel ma obowiązek jednocześnie z dzwonkiem znaleźć się na swoim stanowisku i opuścić je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował (porządek, itp.).

 10. Przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany do sprawdzenia swojego miejsca pracy pod względem BHP.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania.

 2. Niewywiązywanie się przez nauczyciela z wyżej wymienionych obowiązków pociąga za sobą konsekwencje służbowe.

 3. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do Dyrektora Szkoły lub Rady pedagogicznej wszelkich propozycji związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły.

Dodaj komentarz