Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin działania Rady Pedagogicznej

Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z póź. zm. oraz statutu szkoły – wprowadza się uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2011 r. niniejszy regulamin.

§ 2

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy, który realizuje swoje kompetencje szczegółowo zapisane w statucie szkoły.

2. Rada Pedagogiczna wykonuje swoje zadania i realizuje uprawnienia wynikające z art. 41, 42, 43 ustawy o systemie oświaty na posiedzeniach plenarnych i poprzez działania komisji i zespołów problemowych, które powołuje Rada spośród swoich członków.

3. Komisje i zespoły przygotowują na plenarne posiedzenia projekty uchwał stanowiących, opinii i wniosków Rady.

§ 3

Pracą Rady Pedagogicznej kieruje oraz prowadzi obrady plenarne dyrektor szkoły, jako przewodniczący zgodnie z art. 40 ustawy o systemie oświaty.

§ 4

Członkowie Rady maja prawo wypowiadania własnych opinii na każdy omawiany temat.

§ 5

Nauczyciele i osoby biorące udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 6

Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Rada wybiera protokolanta spośród członków na jeden rok szkolny.

 

Struktura organizacyjna Rady Pedagogicznej

§ 7

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 8

1. Rada obraduje na zebraniach plenarnych oraz w powołanych przez siebie komisjach i zespołach. Komisję, której zadaniem jest przygotowanie materiałów lub analiza określonego problemu szkolnego, może powołać Dyrektor Szkoły z własnej inicjatywy.

§ 9

1. Przewodniczącego komisji/zespołu powołuje przewodniczący Rady na wniosek członków zespołu.

2. W skład zespołu/komisji poza członkami Rady Pedagogicznej mogą wchodzić – z głosem doradczym – osoby spoza Rady.

 

 

Procedura przygotowywania uchwał, opinii i wniosków Rady Pedagogicznej.

Sposób głosowania

§ 10

1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

2. Dyrektor prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem działalności Rady Pedagogicznej.

3. Członkowie Rady Pedagogicznej o terminie i porządku zebrania są powiadamiani poprzez wpis do zeszytu zarządzeń.

4. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

5. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej -1/2 jej członków.

6. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Pomija się głosy „wstrzymujące się”, mające znaczenie wyłącznie dla ustalenia quorum (minimalnej frekwencji).

7. Głosowanie przeprowadza się w sposób jawny. Głosowanie tajne stosuje się przy podejmowaniu uchwał w sprawach personalnych, dotyczących nauczycieli i pracowników szkoły, a także w przypadku, gdy wniosek o głosowanie tajne w innych sprawach zostanie przegłosowany przez członków Rady Pedagogicznej. Przy głosowaniu tajnym Rada wybiera każdorazowo 3-osobową komisję skrutacyjną. Regulamin głosowania tajnego wraz z określeniem wzoru karty do głosowania każdorazowo ustala Rada Pedagogiczna.

8. Osoby zaproszone, niebędące członkami Rady Pedagogicznej, mają jedynie głos doradczy i nie biorą udziału w głosowaniach Rady.

9. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał stanowiących niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

Zebrania Rady Pedagogicznej

§ 11

1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę potrzeb szkoły.

2. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek: organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, Rady Szkoły (jeżeli została powołana), organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej (wniosek zgłoszony na piśmie, podpisany przez zainteresowanych).

 

Porządek zebrań Rady Pedagogicznej

§ 12

1. Zebrania Rady Pedagogicznej przebiegają według następującego porządku:

1) otwarcie obrad, przywitanie obecnych, sprawdzenie quorum,

2) przyjęcie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

4) wysłuchanie sprawozdań, rozpatrzenie projektów uchwał oraz przyjęcie uchwał, wyrażenie opinii, dokonanie wyboru, rozpatrzenie wniosków,

5) wolne wnioski i sprawy różne,

6) zamknięcie obrad.

2. Zebrania są protokołowane w księdze protokołów przez protokolanta wybranego zgodnie z zapisami w postanowieniach ogólnych.

3. Księgę protokołów stanowi odrębna teczka do której wpina się protokoły z zebrań oraz załączniki do nich (np.: uchwały, listy obecności).

 

Zasady sporządzania dokumentacji Rady Pedagogicznej

§ 13

1. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się w terminie 10 dni od jej posiedzenia.

2. Obowiązuje następujący schemat protokołu z zebrania rady:

1) tytuł,

2) ustalenia formalne,

3) przebieg obrad,

4) zapis końcowy,

5) spis załączników do protokołu,

6) protokół jest podpisywany przez protokolanta i przewodniczącego Rady

 

Protokół nr …
z planarnego posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy
z dnia …

 W posiedzeniu brało udział … członków Rady Pedagogicznej według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, a także zaproszeni goście w osobach …. Ustalono, że quorum do podejmowania prawomocnych decyzji wynosi … członków, zostało przekroczone.

 Posiedzenie Rady Pedagogicznej prowadziła….

 Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

 Przyjęto następujący porządek obrad:
1.
2.

Przebieg posiedzenia:
Ad.1.

Na tym przewodniczący zakończył posiedzenie Rady.

Spis załączników:
Załącznik nr 1 – lista obecności,
Załącznik nr … – uchwała Rady Pedagogicznej…
Załącznik nr … – szczegółowe wyniki klasyfikacji z poszczególnych klas itp.

Protokołowała …
Przewodniczący Rady …

3. Dane dotyczące klasyfikacji oraz inne materiały przygotowane na posiedzenie powinny być opracowane komputerowo przez wychowawców oraz prowadzącego obrady, a następnie dostarczone sekretarzowi Rady w formie elektronicznej.

4. Protokół jest udostępniony członkom Rady Pedagogicznej do wglądu u dyrektora szkoły przez okres 7 dni od jego napisania.

5. Uwagi i zastrzeżenia do protokołu składa się na piśmie przez 7 dni od daty sporządzenia protokołu do dyrektora szkoły.

6. Protokół zatwierdzany jest przez złożenie podpisu na liście obecności.

7. Do protokołowania posiedzeń Rady Pedagogicznej wykorzystuje się technikę komputerową. Protokoły w formie elektronicznej i wydrukowanej przechowywane są w koszulkach w segregatorze pod opieka dyrektora szkoły. Na wstępie umieszcza się rejestr

(Rejestr protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej)
Lp. Data Ilość stron protokołu Ilość stron załączników Numery stron w protokolarzu od-do Data przyjęcia protokołu Nazwisko osoby sporządzającej protokół

Protokoły z jednego roku szkolnego tworzą księgę protokołów, na której po oprawieniu umieszcza się klauzulą:

Księga protokołów posiedzeń plenarnych Pady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy odbytych w roku szkolnym …/… . Księga zawiera … stron.

 

8. Księgę protokołów udostępnia się w gabinecie dyrektora szkoły, członkom rady pedagogicznej i pracownikom organu nadzoru pedagogicznego oraz fragmenty dotyczące spraw finansowych i administracyjnych właściwym pracownikom organu prowadzącego.

9. Zespoły rady prowadzą odrębne protokoły swoich zebrań.

§ 14

Przedstawicieli Rady Pedagogicznej do prac w komisjach, zespołach wybiera zebranie Rady Pedagogicznej w głosowaniu jawnym, spośród zgłoszonych kandydatów. Wybrane zostają osoby, które uzyskują największą liczbę głosów.

 

Postanowienia końcowe

§ 15

1. Uchwały Rady pedagogicznej stanowią załączniki do odpowiednich protokołów jej posiedzeń. Niezależnie dyrektor prowadzi księgę uchwał rady pedagogicznej.

2. Obowiązuje następująca struktura uchwały Rady Pedagogicznej:

 Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły podstawowej w Myśligoszczy
nr …
z dnia …
w sprawie …

Na podstawie …(przepis prawny) Rada Pedagogiczna uchwala co następuje

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem …

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
(podpis)

§ 16

Zmiana treści Regulaminu należy do kompetencji Rady Pedagogicznej i odbywa się na wniosek poparty zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej – 1/2 członków Rady Pedagogicznej.

§ 17

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

 

Dodaj komentarz