Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
w Szkole Podstawowej w Myśligoszczy

 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Rada Samorządu Uczniowskiego jest organem złożonym z uczniów, którzy znając potrzeby i problemy kolegów i koleżanek, potrafią godnie ich reprezentować, dbając o wspólne dobro, pamiętając o zasadach określonych przez Statut Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy.

Rada Samorządu Uczniowskiego współdziała z wychowawcami klas, nauczycielami, Dyrekcja Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

I. Postanowienia ogólne

1. W Szkole Podstawowej w Myśligoszczy działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.

2. Samorząd wybierany jest przez uczniów w demokratycznych wyborach.

3. Celem działania Samorządu jest:

1) uczenie się demokratycznych form współżycia,

2) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,

3) uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji.

4. Samorząd broni praw uczniowskich, czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków.

 

II. Organy Samorządu Uczniowskiego.

1. Organami Samorządu są:

1) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

2) Rada Samorządu Uczniowskiego,

3) Sekcje Samorządu Uczniowskiego

4) Klasowe Samorządy Uczniowskie wszystkich klas szkoły .

2. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok.

3. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego :

1) reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

2) kieruje pracą Samorządu,

3) współpracuje z Samorządami Klasowymi i organizacjami działającymi w szkole.

4. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z:

1) Przewodniczącego,

2) Zastępcy Przewodniczącego,

3) Członków Sekcji Dekoratorskiej,

4) Członków Sekcji ds. Organizacji Imprez,

5) Członków Sekcji Muzycznej,

6) Członków Sekcji Dziennikarskiej,

7) Członków Sekcji Porządkowej.

5. Zebrania Rady Samorządu zwołuje Przewodniczący, w miarę bieżących potrzeb.

6. Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

7. Do zadań poszczególnych Sekcji należy:

1) organizowanie działalności, do której została powołana Sekcja,

2) wybór i współpraca z nauczycielami przedmiotów w zakresie zainteresowań Sekcji,

3) rozstrzyganie sporów między uczniami.

 

III. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

1. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wyznacza Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

2. Opiekun Samorządu:

1) czuwa nad całokształtem prac Samorządu,

2) pośredniczy między uczniami a nauczycielami,

3) doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską,

4) zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

 

IV. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego.

1. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie kl. I – VI.

2. W wyborach kandydować mogą uczniowie kl. IV i VI.

3. Wybory odbywają się co rok we wrześniu.

4. Kandydatem do Rady Samorządu Uczniowskiego może być uczeń, który:

1) Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce,

2) Posiada wzorową lub bardzo dobra ocenę z zachowania,

3) Wyróżnia się w pracy społecznej,

4) Jest koleżeński.

 

V. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.

1. Regulamin Samorządu.

2. Sprawozdanie z działalności Samorządu po I półroczu i na koniec roku szkolnego.

VI. Przepisy końcowe.

1. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

2. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu oceniani negatywnie.

3. Uczniowie są zapoznani z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego po utworzeniu Rady SU.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia, po uzyskaniu aprobaty Rady Samorządu Uczniowskiego.

 

 

Opiekunki samorządu

Genowefa Bucholc

Joanna Bobkowska – Stanecka

 

 

 

Dodaj komentarz