Regulamin świetlicy szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 1. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 3. Uczniowie mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie sali lekcyjnej, w której odbywa się świetlica.
 4. W świetlicy uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń technicznych przyniesionych z domu.
 5. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły.
 6. Uczniowie ze świetlicy odbierani są przez rodziców lub inne upoważnione osoby zadeklarowane przez rodzica w karcie zgłoszeniowej.
 7. W wyjątkowych wypadkach, jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę, której dane nie zostały umieszczone w karcie zgłoszeniowej, potrzebne jest jednorazowe pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do w adekwatnym do sytuacji czasie.
 8. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym uczniowie nie będą przekazywani. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. O takiej sytuacji będzie informowany dyrektor szkoły, pedagog szkolny lub w szczególnych przypadkach policja.
 9. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 10. Rodzic/opiekun osobiście odbiera dziecko ze Świetlicy, oczekując na niego w przedsionku szkoły. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą.
 11. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.
 12. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
 13. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać ucznia ze Świetlicy, powinien ten fakt zgłosić dyrektorowi.
 14. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy Świetlicy i punktualnego odbierania dzieci.
 15. Wychowawcy Świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w Świetlicy.
 16. W Świetlicy, przez cały rok szkolny, obowiązuje zmiana obuwia.
 17. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia zobowiązani są powiadomić wychowawców Świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie ucznia w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.).
 18. W momencie zapisu ucznia do Świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

Dodaj komentarz