Regulamin świetlicy szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. W świetlicy obowiązuje obecność uczniów dojeżdżających lub oczekujących na kolejna lekcję.

2. Wyjścia i powroty do kaplicy i z kaplicy odbywają się pod opieką wychowawcy klasy lub nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły

(dotyczy rekolekcji wielkopostnych, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego).

3. Obowiązkiem przebywającego w świetlicy jest:

• swoim zachowaniem nie przeszkadzać innym

• spełniać polecenia nauczyciela

• dbać o porządek i estetyczny wygląd świetlicy

• korzystać ze sprzętu TV tylko pod nadzorem nauczyciela

• czas wolny wykorzystać na odrabianie lekcji i rozwijanie zainteresowań

• powierzony sprzęt do zabawy na boisku zwrócić opiekunowi świetlicy

• w przypadku umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu lub gier uczeń ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę.

 

Dodaj komentarz