Regulamin wycieczek

R E G U L A M I N    W Y C I E C Z K I

Regulamin zachowania się uczniów
Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy
podczas wycieczki

 1. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do:
  1. zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,
  2. stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika wycieczki, opiekunów lub przewodników,
  3. kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, kolegów i innych osób.
 1.  
 1. Uczestnicy wycieczki:

  1. przestrzegają przepisów ruchu drogowego i zachowują ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo,

  2. nie oddalają się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna,

  3. bezwzględnie przestrzegają zakazu picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania środków odurzających,

  4. nie śmiecą, nie niszczą zieleni, nie płoszą zwierząt,

  5. dbają o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywają,

  6. przestrzegają godzin ciszy nocnej, 

  7. w miejscach noclegowych postępują zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.

 1. Wobec uczestników, którzy nie zastosują się do regulaminu i zasad bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z zasadami oceniania zachowania w Szkole Podstawowej w Myśligoszczy.

 1. W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 2c będą zawiadomieni jego rodzice/prawni opiekunowie oraz dyrektor szkoły.

 1. W razie wypadku uczestników wycieczki mają zastosowanie odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

 1. Przed wycieczką kierownik wycieczki zapoznaje jej uczestników oraz ich opiekunów prawnych z regulaminem.

   

 

Regulamin wycieczek szkolnych

 

Dodaj komentarz