Kanon szkoły

KANON SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYŚLIGOSZCZY

* Szanujemy siebie i innych w szkole i poza szkołą.

* Pomagamy sobie nawzajem.

* Zachowujemy się kulturalnie ( nie używamy wulgarnych słów, nie rozwiązujemy problemów bójką).

* Dbamy o ład i porządek na terenie szkoły i wokół budynku.

* Nie niszczymy wyposażenia szkoły, prac na korytarzu i wszystkich pomocy dydaktycznych.

* Przychodzimy punktualnie na zajęcia, a w czasie przerw zachowujemy się odpowiednio. * Staramy się pilnie i systematycznie uczyć, tak, aby byli z nas zadowoleni rodzice, nauczyciele, dyrektor szkoły.

* Czynnie uczestniczymy w życiu szkoły (bierzemy udział w uroczystościach szkolnych, kółkach zainteresowań, konkursach).

* Wykorzystujemy różne źródła informacji do poszerzania swojej wiedzy, zdolności i umiejętności.

* Powiadamiamy dyrektora lub innych pracowników szkoły o zauważonych usterkach bądź zagrożeniach.

 

Dodaj komentarz