Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku/uczniowi/wychowankowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu danej placówki oraz w środowisku społecznym.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom/uczniom.
   

 

Z czyjej inicjatywy udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana może być z inicjatywy: samego ucznia, jego rodziców, dyrektora danej placówki, nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty -prowadzących zajęcia z uczniem, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej, pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej, asystenta edukacji romskiej, pomocy nauczyciela, asystenta nauczyciela lub tzw. nauczyciela/specjalisty wspierającego organizację kształcenia specjalnego lub asystenta wychowawcy świetlicy, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Kto planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

 • W przypadku szkoły i placówki, w której funkcjonuje szkoła – wychowawca klasy we współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami
 • W przypadku przedszkola i placówki, w której nie funkcjonuje szkoła – dyrektor przedszkola lub placówki we współpracy z innymi wychowawcami i specjalistami
 • Dyrektor może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w przedszkolu, szkole lub placówce.
 • W przypadku stwierdzenia, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach dyrektor ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
 • W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem Zespołu nauczycieli i specjalistów bezpośrednio pracujących z tym uczniem.

 

Jakie są formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

 • Formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej są zróżnicowane w zależności od tego, czy ma być ona realizowana w przedszkolu lub w placówce, czy też w szkole – w tym także w szkole dla dorosłych.

Klasa terapeutyczna – dla uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w szkole lub oddziale wynikające z zaburzeń rozwojowych lub ze stanu zdrowia, posiadających opinię poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. Liczba uczniów w klasie terapeutycznej nie może przekraczać 15.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia – dla szczególnie uzdolnionych dzieci w przedszkolu, uczniów na każdym etapie edukacji oraz podopiecznych placówek oświatowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – dla uczniów w szkole podstawowej i ponadpodstawowej mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

Zajęcia specjalistyczne:

 • korekcyjno-kompensacyjne – dla dzieci, uczniów i podopiecznych z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się na każdym etapie edukacji. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
 • logopedyczne – dla dzieci, uczniów i podopiecznych z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – dla dzieci, uczniów i podopiecznych z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu, szkole lub placówce oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola, szkoły lub placówki. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
  Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – rodzaj zajęć specjalistycznych dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów.

 

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się – dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się.

Zindywidualizowa ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia – dla dzieci/uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy szkół dla dorosłych.

Porady i konsultacje – dla dzieci, uczniów, podopiecznych, słuchaczy, rodziców i nauczycieli

Warsztaty – dla uczniów, podopiecznych, słuchaczy, rodziców i nauczycieli

Szkolenia – dla słuchaczy szkoły dla dorosłych, rodziców i nauczycieli

Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. Zajęcia te prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści Godzina zajęć realizowanych w tych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia 

 

Kto dokonuje oceny efektów udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej?

Nauczyciele oraz specjaliści, którzy udzielali uczniowi pomocy p-p w trakcie bieżącej z nim pracy oceniają efektywność tej udzielonej i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. W przypadku gdy z w/w wniosków wynika, że mimo udzielanej uczniowi p p-p nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia dyrektor, za zgodą rodziców/pełnoletniego ucznia, występuje do PPP z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia. Wniosek zawiera informacje o:

 • rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia;
 • występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu, szkole i placówce lub szczególnych jego uzdolnieniach;
 • działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia, formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy; 
 • wnioskach co do dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.