Logopeda

Logopeda – mgr Lidia Obarzanek

Bardzo ważną rolę w prawidłowym rozwoju dziecka pełni mowa oraz komunikowanie się w języku polskim. Istotne, aby odbywało się to w sposób płynny, poprawny, uporządkowany i zrozumiały. Zaburzenia rozwoju mowy i języka skutkują nie tylko problemami w komunikowaniu się, ale także nieprawidłowym funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej i trudnościami w nauce szkolnej.

Cele pracy logopedycznej:

ukierunkowane na dziecko:

  • wspieranie motywacji do mówienia
  • utrwalanie prawidłowych nawyków oddychania
  • usprawnianie motoryki artykulacyjnej narządów mowy rozwijanie słuchu fonematycznego
  • rozwijanie umiejętności poprawnego mówienia ćwiczonej głoski

ukierunkowane na rodzica:

  • nawiązanie współpracy z rodzicami,
  • włączenie rodziców do realizacji działań profilaktyczno-terapeutycznych,
  • eliminowanie niewłaściwych postaw rodziców wobec dziecka z wadą wymowy,
  • pomoc w kontaktach ze specjalistami (laryngologiem, audiologiem, stomatologiem, ortodontą, neurologiem dziecięcym, psychologiem)

Na podstawie postawionej diagnozy rozpoczynam terapię logopedyczną, która obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zaburzeń porozumiewania się. By terapia była skuteczna kieruję się zasadami postępowania, które ściśle wiążą się z zasadami dydaktyki ogólnej i metodyką nauczania początkowego, uwzględniają jednak specyfikę pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy i języka, jego warunki rozwojowe, możliwości i potrzeby.