ROK 2003

TEMAT: „Las i My”.

    Projekt, za pomocą którego mieliśmy pokazać najbardziej atrakcyjne miejsca
w swojej gminie. Jak zachęcić turystów do przyjazdu na Nasz teren.
Po wspólnych rozmowach i odbytym zwiadzie ekologicznym uznaliśmy, że byłoby dobrze, aby przez Naszą miejscowość przebiegała ścieżka rowerowa, a miejscem odpoczynku była Wyspa. Swoje działania rozpoczęliśmy od prośby skierowanej do Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, o ujęcie Wyspy w Myśligoszczy jako jednego z punktów trasy rowerowej „Grenwey Naszyjnik Północy”.
W niedługim czasie otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź na nasze pismo i potwierdzenie oznakowania szlaku w miesiącach letnich oraz umieszczenie Wyspy na mapie szlaku rowerowego o zasięgu ponadregionalnym. W realizacji projektu wzięło udział 50 członków klubu i trzech opiekunów.

Główne cele to: uwzględnienie Wyspy w Myśligoszczy w wytyczonej pętli głównej szlaku rowerowego. Doprowadzenie do wykonania nowej mapy i oznakowanie szlaku. Promocja Wyspy jako oferty turystyczne. Zwrócenie uwagi na bogactwo przyrodniczo – turystyczne i historyczne regionu.

Zadania:
♣ Zorganizowanie spotkania z sołtysami, radnym, Prezesem Inkubatora Przedsiębiorczości, przedstawicielem UMiG, Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Koordynatorem Regionalnym „Naszyjnika Północy”.
♣ Prezentacja propozycji zwiadu (trzy 15 osobowe grupy).
♣ Wkopanie dwóch tablic informacyjnych.
♣ Porządkowanie ścieŜki rowerowej.
♣ Opracowanie folderu.
♣ Cykl imprez na Wyspie: Dzień Dziecka,Zakończenie roku szkolnego, Podsumowanie całorocznej nauki języka angielskiego (organizatorem kursu był Klub 4-H), połączone z wystawą kronik, zdjęć, makiet, prac, promocją projektu
♣ Organizacja rajdu rowerowego dla dzieci z klubu 4-H, młodzieży gimnazjalnej, rodziców i nauczycieli, rodziny z Koszalina
♣ Festyn – Gminne Dni Profilaktyki – piknik integracyjny na Wyspie
13 Zakończenie rajdu rowerowego MłodzieŜowej Grupy „FENIX” działającej przy Ośrodku / Inkubatorze Przedsiębiorczości.
♣ Promocja naszych działań – prasa, radio itp.
♣ Zorganizowanie wystawy naszych osiągnięć, kronik, zdjęć, folderu, projektu
♣ Ustalenie dyŜurów na Wyspie
Efekty naszej pracy to:
☼ Oznakowanie ścieżki rowerowej i wzbogacenie jej o tablice informacyjne.
☼ Wpisanie Wyspy w Myśligoszczy jako jednego z punktów głównej pętli ścieżki rowerowej „Naszyjnika Północy”.
☼ Włączenie do naszych działań bardzo duŜo miejscowej ludności, władz gminy, powiatu, społeczność szkolną itp.
☼ Organizacja wielu imprez na szlaku rowerowym.
☼ Zachęcanie mieszkańców okolicznych miejscowości do aktywnego spędzania wolnego czasu, wykorzystania walorów przyrodniczo –
turystycznych, ścieżki rowerowej.
☼ Szeroka promocja naszych działań.

Wszystkie nasze przedsięwzięcia opisane zostały w projekcie, a ich potwierdzeniem była kronika…
Na podsumowaniu w Pleszewie w dniach 22-23 sierpnia 2003r. nasz klub zajął ponownie II miejsce. I tym razem obok głównego tematu spotkania, zorganizowano szereg warsztatów, pokazów i zajęć dla wszystkich uczestników, np. gra na bębnach, konkurs plastyczny, konkurs na ekologiczne nakrycie głowy, pokazy straży pożarnej, policji i wiele innych.