Rekrutacja na 2024/2025

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Debrzno na rok szkolny 2024
/2025

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

W Gminie Debrzno wychowanie przedszkolne jest realizowane w:

 1. Przedszkolu Miejskim w Debrznie,

oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach::

 1. w Szkole Podstawowej w Debrznie

 2. w Szkole Podstawowej w Uniechowie

 3. w Szkole Podstawowej w Myśligoszczy

 4. w Szkole Podstawowej w Starym Gronowie

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej w wyżej wskazanych miejscowościach. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2019 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2020 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2021 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie Gminy Debrzno, Burmistrz Debrzna wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Miejskiego w Debrznie i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)- art. 130-131.

 1. Informacje ogólne

 • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe na terenie Gminy Debrzno:

 • dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2018-2021),

oraz 

 • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Debrzno mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2022 r. mogą ubiegać się
  o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.

 • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

 1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym (2023/2024)

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 w przedszkolu/szkole,
do której uczęszcza dziecko
.

 1. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane: przedszkole lub szkołę, w której prowadzony jest oddział przedszkolny.

 • Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek w przedszkolu/szkole, wypełniają go i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole.

 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

 • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.

 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

  • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

  • zwrócić się do Burmistrza Debrzna, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W tym celu Burmistrz Debrzna:

  • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

  • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

  • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
   o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2019 r. poz. 2407)

O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

  • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,

  • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane będą pod uwagę kryteria określone w uchwale przez Radę Miejską w Debrznie, tzw. kryteria samorządowe.

 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

  • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.